เรียนฟรี

จบ ม.3 เรียนต่อฟรี สายอาชีพ เรียนฟรี ที่พัก อาหารฟรีฟรีตลอดหลักสูตร

สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่

1.ช่างไฟฟ้ากำลัง
2.ช่างยนต์
3.ช่างอีเล็กทรอนิกส์
4.อาหารและโภชนาการ
5.การโรงแรม
6.บัญชี
7.การตลาด
8.คอมพิวเตอร์

ติดต่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมัน
116/2 หมู่ 10 ถนนแก่งคอย -บ้านนา ตำบลตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โดยท่าน ดร.มนูญ ชื่นชม ผู้รับใบอนุญาต
โทร. 085-16432780 / 081-994-1821 / 062-552-4664
https://www.facebook.com/saraburigtech/