คอร์ส Summer ช่วงที่ 2

ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. – 15 พ.ค. 2562
เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 12.00 น.
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 – ม.6
วิชา คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย เคมี ฟิสิกส์ เพื่อปรับพื้นฐาน แก้ปัญหาการเรียน และส่งเสริมการเรียน