วันจันทร์ –วันศุกร์ เวลา 8.30-12.00 น.เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ป.1-ม.6
วิชา คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย เคมี ฟิสิก เพื่อ ปรับพื้นฐาน แก้ปัญหาการเรียน และส่งเสริมการเรียน