คอร์ส summer ระหว่างวันที่ 17 เม.ย. -11 พ.ค. 61

วันจันทร์ –วันศุกร์ เวลา 8.30-12.00 น.เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ป.1-ม.6 วิชา คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย เคมี ฟิสิก เพื่อ ปรับพื้นฐาน แก้ปัญหาการเรียน และส่งเสริมการเรียน