สอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยใช้ประสาทสัมผัสและสมอง สอนตามหลักสูตรการศึกษาพิเศษ แก้ปัญหา พัฒนา และส่งเสริมผู้เรียนเป็นรายบุคคล

สุขศรีกวดวิชา ติวเตอร์

รูปแบบการเรียนรู้โดยฝึกการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5

การมอง (Looking) ฝึกทักษะสายตา ในการรับรู้ เพื่อส่งไปสู่การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์

การพูด (Speaking) ฝึกทักษะการพูด ที่ประมวลผลจากการคิด แสดงออกอย่างมีเหตุผล

สมอง มีทักษะการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

การฟัง (Listening) ฝึกทักษะการฟังเพื่อ รับรู้ นำไปสู่ประมวลการคิด

การเขียน (Writing) ฝึกทักษาการเขียน การแสดงออก ที่เกิดจากการประมวลผลของการคิด

สอนพิเศษ กวดวิชายอดนิยม

ผู้เรียน เรียนรู้โดย การคิด การวิเคราะห์ เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว  สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ