ผลงานและรางวัลผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.สุภาภรณ์ สุขศรี วุฒิการศึกษาปริญญาเอก ด้านการบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง
รับพระราชทานเข็ม

รับพระราชทานเข็ม

ครูการศึกษาพิเศษดีเด่น
รับพระราชทานเข็มและโล่

รับพระราชทานเข็มและโล่

รางวัลคุรุสดุดีครูดีเด่นระดับประเทศ

รางวัลคุรุสดุดีครูดีเด่นระดับประเทศ

รับพระราชทานเข็มและโล่

รับพระราชทานเข็มและโล่

ถวายรายงานผลงานการใช้โปรแกรมฝึกพูด

ถวายรายงานผลงานการใช้โปรแกรมฝึกพูด

สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
รางวัลโล่ผู้บริหารดีเด่น

รางวัลโล่ผู้บริหารดีเด่น

สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบแห่งประเทศไทย
ถวายรายงานผลงานการใช้โปรแกรมฝึกพูด

ถวายรายงานผลงานการใช้โปรแกรมฝึกพูด

สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ